Downloads

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

सेवा आयोगको कार्यालय

प्रकाशित मिति विवरण पूरा विवरण
२०८०-०७-१८ सहायक प्राध्यापक पदको विषयगत लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०८०-०७-१८ उप–प्राध्यापक पदको विषयगत लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०८०-०७-१८ कम्प्युटर साक्षरता परीक्षाको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०८०-०७-१८ प्रयोगात्मक परीक्षा पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ सहायक (प्रशासन) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ सहायक (लेखा) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ सहायक (भण्डार) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ Assistant Civil Lab खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ Assistant Electrical Lab खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ Assistant Computer Lab खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ Lab Assistant खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ Assistant Lab Technician खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ मुख्य सहायक (प्रशासन) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ मुख्य सहायक (लेखा) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ मुख्य सहायक (भण्डार) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ मुख्य सहायक (पुस्तकालय) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ मुख्य सहायक (कम्प्युटर) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ मुख्य सहायक (स्टाफ नर्स) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ मुख्य सहायक (ओभरसियर) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ अधिकृत (प्रशासन) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ अधिकृत (लेखा) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ अधिकृत (भण्डार) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ अधिकृत (कम्प्युटर) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ अधिकृत (पुस्तकालय) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ अधिकृत (कानून) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्