Downloads

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

सेवा आयोगको कार्यालय

क्र.सं. प्रकाशित मिति विवरण पूरा विवरण
२०७८-१२-१८ सहायक (प्रशासन) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ सहायक (लेखा) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ सहायक (भण्डार) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ Assistant Civil Lab खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ Assistant Electrical Lab खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ Assistant Computer Lab खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ Lab Assistant खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ Assistant Lab Technician खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२०७८-१२-१८ मुख्य सहायक (प्रशासन) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
१० २०७८-१२-१८ मुख्य सहायक (लेखा) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
११ २०७८-१२-१८ मुख्य सहायक (भण्डार) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
१२ २०७८-१२-१८ मुख्य सहायक (पुस्तकालय) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
१३ २०७८-१२-१८ मुख्य सहायक (कम्प्युटर) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
१४ २०७८-१२-१८ मुख्य सहायक (स्टाफ नर्स) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
१५ २०७८-१२-१८ मुख्य सहायक (ओभरसियर) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
१६ २०७८-१२-१८ अधिकृत (प्रशासन) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
१७ २०७८-१२-१८ अधिकृत (लेखा) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
१८ २०७८-१२-१८ अधिकृत (भण्डार) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
१९ २०७८-१२-१८ अधिकृत (कम्प्युटर) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२० २०७८-१२-१८ अधिकृत (पुस्तकालय) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्
२१ २०७८-१२-१८ अधिकृत (कानून) खुल्ला प्रतियोगिताको पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्