Results

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

सेवा आयोगको कार्यालय

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

क्र.सं. प्रकाशित मिति विज्ञापन नं. विवरण पूरा विवरण
२०८०-०७-०३ विषयगत परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । हेर्नुहोस्
२०७९-०६-२४ ०३-०८_११-१७_१८-२५ प्रथम पत्र(वस्तुगत)परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना हेर्नुहोस्
२०७८-०६-२४ ७३७४८३७ सेवा आयोगको कार्यालय अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम् हेर्नुहोस्