Results

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय

सेवा आयोगको कार्यालय

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

क्र.सं. प्रकाशित मिति विज्ञापन नं. विवरण पूरा विवरण
२०८०-१२-१९ १३२/०७४-०७५ उप-प्राध्यापक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ! हेर्नुहोस्
२०८०-१२-१९ ०८२,०८३,०८९,०९०,१०२,१०३,१०५,२०९,११०,१११,११२,११४/०७४-०७५ सहायक प्राध्यापक पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन तथा सिफारिस सम्बन्धी सूचना ! हेर्नुहोस्
२०८०-१२-०६ १२/०७८/०७९ वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ! हेर्नुहोस्
२०८०-११-२० ११,१८/०७८/०७९ वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ! हेर्नुहोस्
२०८०-१०-२३ २६,२७,२८,२९,३०,३१,३२/०७८/०७९ श्रेणीबिहीन पदहरूको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना ! हेर्नुहोस्
२०८०-०८-३० २१,२२,२४,२५/०७८/०७९ सहायक ल्याब असिस्टेन्ट र ल्याब टेक्निसियन पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना ! हेर्नुहोस्
२०८०-०८-२९ २०/०७८/०७९ सहायक (भण्डार) पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना ! हेर्नुहोस्
२०८०-०८-२७ १९/०७८/०७९ सहायक (लेखा) पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना ! हेर्नुहोस्
२०८०-०८-२७ १८/०७८/०७९ सहायक (प्रशासन) पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना ! हेर्नुहोस्
१० २०८०-०८-२४ १५,१७/०७८/०७९ मुख्य सहायक (कम्प्युटर र ओभरसियर) पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना । हेर्नुहोस्
११ २०८०-०८-२३ १२,१३,१४/०७८/०७९ मुख्य सहायक (लेखा/भण्डार/पुस्तकालय) पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना । हेर्नुहोस्
१२ २०८०-०८-२२ ११/०७८/०७९ मुख्य सहायक (प्रशासन) पदको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना । हेर्नुहोस्
१३ २०८०-०८-२१ ०१,०९/०७८/०७९ बढुवा प्रतियोगिताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । हेर्नुहोस्
१४ २०८०-०७-०३ ०३-०५,११-१७,१८-२५ विषयगत परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । हेर्नुहोस्
१५ २०७९-०६-२४ ०३-०८_११-१७_१८-२५ प्रथम पत्र(वस्तुगत)परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । हेर्नुहोस्
१६ २०७८-०६-२४ ७३७४८३७ सेवा आयोगको कार्यालय अन्तर्वार्ताको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । हेर्नुहोस्